REGULAMIN

Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem zlotowym jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników Zlotu.

Regulamin Zlotu X

Camp Raven Knob, Mount Airy, Północna Karolina


Wszystkich uczestników powinna cechować życzliwość, uprzejmość, grzeczność i poszanowanie drugich. Niech każdemu spotkaniu towarzyszy uśmiech i przywitanie „Czuwaj!”

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników oraz gości.


W przypadku naruszenia Regulaminu Zlotu, Komenda Zlotu zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań, włącznie z ewentualnym usunięciem uczestnika/czki ze Zlotu na jego/jej własny koszt.Regulations of the X Zlot

Camp Raven Knob, Mount Airy, North Carolina


All participants should be characterized by kindness, politeness, courtesy, and respect for others. Let every meeting be accompanied by a smile and the greeting "Czuwaj!" (Be Prepared!)

The regulations apply to all participants and guests.In the event of a violation of the Zlot Regulations, the Zlot Staff reserves the right to take appropriate action, including the possible removal of the participant from the Zlot at his/her own expense.Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem zlotowym jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników Zlotu.